KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář Mgr. Petra Řeháka nabízí svým klientům komplexní služby ve všech oblastech práva. Zejména v oblasti práva:

Občanské právo

sepisování všech druhů smluv, převody nemovitostí, advokátní úschovy peněz, věcná břemena, zástavní práva, nájmy bytů i nemovitostí, náhrady škody, vymáhání pohledávek, zastupování v řízeních před soudy, řešení otázek  práva rodinného apod.

Obchodní právo

zakládání právnických osob, návrhy rejstříkovému soudu, zastupování v řízeních před soudy, pomoc při vymáhání pohledávek z obchodního styku, směnky, zastupování v konkursních řízeních, sepisování všech druhů smluv apod.

Trestní právo

zastupování v přípravném řízení, obhajoba, sepisování dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení apod.

Pohledávky

advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se soudním uplatňováním pohledávek a s nimi souvisejících nároků. Jsme schopni využít veškerých možností současného právního řádu tak, aby Vaše pohledávky byly maximálně ochráněny. Umíme Vás provést celým procesem soudního řízení od poslední předžalobní upomínky až po ukončení exekučního řízení. Víme, že většina věřitelů soudnímu procesu nedůvěřuje, jsme však schopni Vám dokázat, že pomocí soudu se můžete svých práv úspěšně domáhat.

Při poskytování právních služeb se snažíme vyjít maximálně vstříc všem potřebám klienta a je kladen zvláštní důraz na poskytnutí služby nejlépe vyhovující klientovým zájmům. Advokátní kancelář poskytuje jak služby jednorázové (např. poskytnutí konzultace, sepsání právního rozboru, sepsání dopisu či odpovědi, podání soudu nebo správnímu orgánu), tak spolupráci dlouhodobou na základě rámcové smlouvy o poskytování právních služeb (klientovi jsou poskytovány konzultace k předem neurčenému množství dotazům, zastupování klienta při jednáních s protistranou, zastupování klienta při jednáních u soudu nebo správního orgánu).